POLÍTICA DE PRIVACITAT

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, l’Ajuntament d'Oliva posa a disposició dels usuaris i usuàries de la seva política de protecció de dades.

1.- Identitat del responsable de tractament

El responsable del tractament de les dades personals recollides al web corporatiu de  mercatdaqui.cat  és:

AJUNTAMENT DE SOLSONA

Adreça: C/. del Castell, 20, 25280 Solsona

Tel. +34 973 48 00 50

E-mail: ajuntament@ajsolsona.cat

2.- Finalitat i temps de conservació dels tractaments de dades.  

Les dades que ens facilita pels diferents mitjans, formularis de d’alta i/o de contacte en el moment de la recollida de dades, és conforme amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades i es realitza amb l’única finalitat de prestar-li el servei que ens sol·licita. A cadascun d'aquests mitjans s’informa detalladament de la finalitat del tractament i que el tractament es portarà a terme única i exclusivament si s’ha autoritzat. 

A continuació detallem la informació relativa als diferents tractaments que es porten a terme des de l’Ajuntament: 

Tractament Per a què farem servir les seves dades Base Jurídica Quan temps conservem lles seves dades
Prestació del servei de MARKETPLACE SOLSONA Tractarem les seves dades per prestar el servei de MARKETPLACE SOLSONA. Les seves dades seran comunicades als negocis o grups de negocis adherits al servei i l’encarregat del tractament per poder prestar el servei adequadament. La base jurídica que legitima aquest tractament és l’atorgament del seu consentiment al sol·licitar la prestació del servei. Un cop es doni de baixa del servei no es farà ús de les seves dades, no obstant això, es conservaran el temps obligatori d’acord amb la normativa tributària.
Comunicacions amb els representants i/o interlocutors dels negocis o grup de negocis adherits Tractarem les seves dades per portar a terme el servei de MARKETPLACE SOLSONA. Les seves dades no seran comunicades a tercers. La base jurídica és la relació contractual entre l’Ajuntament de Solsona i el negoci adherit. Un cop es doni de baixa del servei no es farà ús de les seves dades, no obstant això, es conservaran el temps obligatori d’acord amb la normativa tributària.
Comunicació de informació relativa a promocions i ofertes dels negocis adherits Li remetrem informació dels nostres productes, promocions, serveis i activitats. Les seves dades seran comunicades als negocis adherits al servei de MARKETPLACE SOLSONA. La base jurídica que legitima aquest tractament és l’atorgament del seu consentiment al marcar la casella d’autorització de comunicació de informació que es troba al formulari de registre d’usuari. Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què sol·liciti no rebre les nostres comunicacions, en aquell moment es suprimiran. Podrà sol·licitar la supressió en qualsevol moment des de el seu perfil de la pàgina web de la plataforma, o directament a través de les opcions de baixa que apareixeran a les comunicacions que rebi.
Bústia de contacte, queixes o suggeriments Tractarem les seves dades per contestar la seva sol·licitud, qüestions o dubtes. Les seves dades no seran comunicades a tercers. La base jurídica que legitima aquest tractament és l’atorgament del seu consentiment al enviar una queixa o suggeriment. Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què s'hagi contestat a la seva sol·licitud i dut a terme les accions que siguin adequades. Després d'això es suprimiran transcorreguts els terminis de conservació legal i excepte que es puguin derivar responsabilitats administratives, civils i/o penals.
 • Tractament
  • Prestació del servei de MARKETPLACE SOLSONA
  • Comunicacions amb els representants i/o interlocutors dels negocis o grup de negocis adherits
  • Comunicació de informació relativa a promocions i ofertes dels negocis adherits
  • Bústia de contacte, queixes o suggeriments
 • Per a què farem servir les seves dades
  • Tractarem les seves dades per prestar el servei de MARKETPLACE SOLSONA. Les seves dades seran comunicades als negocis o grups de negocis adherits al servei i l’encarregat del tractament per poder prestar el servei adequadament.
  • Tractarem les seves dades per portar a terme el servei de MARKETPLACE SOLSONA. Les seves dades no seran comunicades a tercers.
  • Li remetrem informació dels nostres productes, promocions, serveis i activitats. Les seves dades seran comunicades als negocis adherits al servei de MARKETPLACE SOLSONA.
  • Tractarem les seves dades per contestar la seva sol·licitud, qüestions o dubtes. Les seves dades no seran comunicades a tercers.
 • Base Jurídica
  • La base jurídica que legitima aquest tractament és l’atorgament del seu consentiment al sol·licitar la prestació del servei.
  • La base jurídica és la relació contractual entre l’Ajuntament de Solsona i el negoci adherit.
  • La base jurídica que legitima aquest tractament és l’atorgament del seu consentiment al marcar la casella d’autorització de comunicació de informació que es troba al formulari de registre d’usuari.
  • La base jurídica que legitima aquest tractament és l’atorgament del seu consentiment al enviar una queixa o suggeriment.
 • Quan temps conservem les seves dades
  • Un cop es doni de baixa del servei no es farà ús de les seves dades, no obstant això, es conservaran el temps obligatori d’acord amb la normativa tributària.
  • Un cop es doni de baixa del servei no es farà ús de les seves dades, no obstant això, es conservaran el temps obligatori d’acord amb la normativa tributària.
  • Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què sol·liciti no rebre les nostres comunicacions, en aquell moment es suprimiran. Podrà sol·licitar la supressió en qualsevol moment des de el seu perfil de la pàgina web de la plataforma, o directament a través de les opcions de baixa que apareixeran a les comunicacions que rebi.
  • Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què s'hagi contestat a la seva sol·licitud i dut a terme les accions que siguin adequades. Després d'això es suprimiran transcorreguts els terminis de conservació legal i excepte que es puguin derivar responsabilitats administratives, civils i/o penals.

En cap cas es duran a terme decisions automatitzades a partir de les seves dades.

No es transferiran les seves dades personals fora de l'Espai Econòmic Europeu ni de països que no tinguin un nivell de compliment exigit per la legislació o sense disposar de la seva autorització expressa prèvia.

Tota la informació que facilita l’usuari ha de ser veraç. L’usuari és l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i del perjudicis que causi al Ajuntament o a tercers. L’Ajuntament de Solsona es reserva el dret a excloure dels serveis a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

Totes les dades proporcionades per l’usuari seran tractades amb la màxima cura tant per part de l’Ajuntament de Solsona, Moneder SLU així com pels comerços adherits que hi tinguin accés, segons les mesures de seguretat en funció al nivell de risc associat a la informació i segons el previst a  la normativa sobre protecció de dades personals i de serveis de la societat de la informació i només amb els objectius que preveu el servei de MARKETPLACE SOLSONA.

3.- Cessió o comunicació de dades a tercers

Es realitzaran comunicacions de dades, segons la sol·licitud de fidelització realitzada per l’usuari, als comerços adherits al sistema de fidelització. Per això l’usuari autoritza necessàriament i expressament a MARKETPLACE SOLSONA a que les dades seves dades siguin comunicades  als comerços on l’usuari  faci una transacció comercial o on s'hagi donat d'alta a la plataforma de fidelització 

Per tal de prestar correctament el servei es podran proporcionar les dades a entitats que ens prestin serveis (APPs, hostatges web, derivacions de serveis) i aquestes tractaran les seves dades com a “encarregats de tractament. L’empresa Fidelización Moneder SL, és l’entitat gestora de la base de dades i de la plataforma MARKETPLACE SOLSONA. 

Aquesta gestió de les seves dades es realitza únicament i exclusivament per a garantir la realització, seguretat i disponibilitat dels serveis que li oferim, garantint que aquestes entitats apliquin les mesures d’índole tècnica, jurídica i organitzativa i millors pràctiques de seguretat de la informació. Evitant així, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i altres obligacions en la matèria que exigeixi la normativa a cada moment.

Fora d’aquesta situació, no es realitza cap comunicació de les seves dades personals a tercers, excepte que siguin requerides per les autoritats públiques competents i/o altres entitats, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

4.- Els seus drets en facilitar les seves dades

En qualsevol moment pot sol·licitar i obtenir informació de com i per a què estem tractant les seves dades, exercint els següents drets:

· Accés a les seves dades: sol·licitar quines dades tenim  i quin ús en fem.

· Rectificar les seves dades: sol·licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.

· Suprimir les seves dades: sol·licitar que les dades siguin eliminades i no es faci tractament d'elles, fora del que la llei ens exigeixi conservar.

· Limitar el tractament: sol·licitar que les dades siguin conservades per necessitats legals.

· Oposar-se a un tractament: sol·licitar que no es faci un ús concret de les seves dades.

· Portabilitat de les seves dades: sol·licitar que li lliurem les dades en un format compatible per que ho lliuri a un tercer que li hagi d’oferir un servei.

Per a exercir aquests drets, pot dirigir un escrit indicant quin dret vol exercir (Accés, Rectificació, Supressió, Limitació, Oposició,  o Portabilitat de les dades) adjuntant una còpia del seu DNI presencialment o per correu ordinari a Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana situada a la C/ del Castell, 20, 25280 Solsona, o mitjançant el tràmit específic de la Seu Electrònica, “Exercici del drets d'Accés, Rectificació, Supressió i Oposició de les dades personals”.

5.- Informació addicional sobre el tractament de dades personals

Si desitja conèixer més informació sobre els tractaments de dades personals que porta a terme l’Ajuntament de Solsona es pot posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades: 

Delegat de Protecció de Dades 

E-mail : ajuntament@ajsolsona.cat

Direcció postal: C/. del Castell, 20, 25280 Solsona

6.- Presentació de reclamacions

L’Agencia de Protecció de Dades (www.aepd.es) és l’Organisme Supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a l’Administració Pública Valenciana, si vostè considera que l’Ajuntament ha incomplert algun dels preceptes establerts en aquesta normativa s’hi pot dirigir per tal d’interposar-hi una reclamació. 

Icono hacia arriba